Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (17 – 20/1/2001)