Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 1986 – 1991