Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (năm 1991)