Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 1982 – 1985