Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (Tháng 8/1951)