Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Thu

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1988

Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Vừa qua, tôi được lãnh đạo, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và được Hội nghị hiệp thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu để chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây là niềm tự hào, niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm, là cơ hội để tôi trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Quá trình công tác tham mưu, giúp việc cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đã giúp tôi nhận thức rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử nói chung. Đồng thời, qua đó giúp tôi thấy rằng việc gắn bó mật thiết với cử tri có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Vì vậy, tôi xây dựng Chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ hướng về Nhân dân, về cử tri để thực hiện tốt nhất vai trò đại diện của mình. Chương trình cụ thể như sau:

Thứ nhất, giữ mối liên hệ gắn bó chặt chẽ, thường xuyên với nhân dân, với cử tri. Bởi vì chỉ có lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân thì mới có thể thực hiện tốt vai trò của người đại biểu do nhân dân bầu chọn. Thông qua việc giữ mối liên hệ với cử tri giúp tôi:

– Có thể nắm bắt và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; Giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân;

– Tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo mà công dân chuyển đến, phân loại, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân;

– Phát hiện những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để kiến nghị Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội;

– Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội; Tích cực tham gia các hoạt động chức năng của Quốc hội bao gồm: Xây dựng pháp luật; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước; trong đó tôi sẽ chú trọng công tác xây dựng pháp luật, quan tâm việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng pháp luật và nhờ đó pháp luật có tính thực tiễn, tính khả thi cao, sát với thực tế.

Thứ ba, tập trung nghiên cứu, nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và các địa phương tôi ứng cử nói riêng để có những tham mưu, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có các cơ chế, chính sách và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó quan tâm đến những chính sách có tác dụng hỗ trợ phát triển địa phương Yên Thành, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai như: Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị; thu hút các doanh nghiệp vào liên kết sản xuất, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; phát triển du lịch văn hóa tâm linh, du lịch biển, du lịch sinh thái; phát triển kinh tế biển; chính sách đối với người có công với cách mạng…

Thứ tư, là một nữ ứng cử viên, tôi cũng sẽ quan tâm đến các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, về các chính sách cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em; phấn đấu nhiều hơn nữa cho việc góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội; xây dựng người phụ nữ Nghệ An tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Thứ năm, là một ứng cử viên trẻ tuổi, tôi sẽ quan tâm đến việc làm sao để khơi dậy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, vượt khó, khát vọng cống hiến của thanh niên; để thế hệ thanh niên có thể phát huy khả năng, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà. Vì vậy, tôi sẽ tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề hướng nghiệp và việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế; kết nối các nguồn vốn cho thanh niên…

Để thực hiện được Chương trình hành động trên đây, tôi sẽ luôn cầu thị lắng nghe, học hỏi và mong muốn được các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân đồng hành, ủng hộ, trực tiếp đóng góp ý kiến, kiến nghị để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, góp phần công sức của mình vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Tôi nhận thức rằng việc tôi có vinh dự được trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV hay không hoàn toàn do sự tín nhiệm của cử tri quyết định, tuy nhiên, dù ở cương vị công tác nào tôi cũng xin hứa đem hết tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.