Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (1960 – 1961)


Tư liệu tham khảo: Đảng bộ tỉnh Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 -2020) – NXB Nghệ An, 2020; Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập 2 (1954 – 1975) – NXB Chính trị Quốc gia, 1999.