Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (13 – 23/3/1959)