Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (15 – 29/4/1949)