Việc tổ chức bầu cử tại thành phố Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh và T.P Đà Nẵng có điểm gì khác biệt?