Tổ bầu cử được thành lập như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử?