Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng bầu cử quốc gia là gì?