Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính được xác định như thế nào?