Trường hợp số dân dùng để tính số lượng đại biểu HĐND được bầu còn dư thì có được làm tròn số không?

Người dân tìm hiểu thông tin về các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết công khai. Ảnh minh họa
Người dân tìm hiểu thông tin về các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết công khai. Ảnh minh họa

| Tác giả: Nhóm phóng viên
|
Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu