Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?