Phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên hưu trí

Hiện nay dù có một ít đảng viên sau khi nghỉ hưu không tham gia sinh hoạt đảng, không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người đảng viên cũng như uy tín của Đảng; nhưng phải khẳng định, đội ngũ đảng viên hưu trí trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã luôn gương mẫu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở”.