Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?