Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (10/1930)