Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (3/11/1946)


Tư liệu tham khảo: Những kỳ đại hội Đảng bộ Nghệ An (1930 – 1992); Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập 1 (1930 – 1954) – NXB Chính trị Quốc gia, 1998.