Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?