Khi nào các tổ chức phụ trách bầu cử kết thúc nhiệm vụ?