Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri được thực hiện như thế nào?