Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú vì các lý do khác nhau thì thực hiện quyền bầu cử ở đâu?

Cán bộ HĐND phường Quảng Yên (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) chỉ đạo công tác rà soát danh sách cử tri trên địa bàn. Ảnh tư liệu: baoquangninh.com.vn
Cán bộ HĐND phường Quảng Yên (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) chỉ đạo công tác rà soát danh sách cử tri trên địa bàn. Ảnh tư liệu: baoquangninh.com.vn

| Tác giả: Nhóm phóng viên
| Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu