Thời hạn và việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?