Nông thôn mới… đã mới?

Sau 7 năm Nghệ An thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), mặc dù thuộc tốp đầu cả nước về thành tích trong phong trào xây dựng NTM, song tại nhiều địa phương vẫn còn bộc lộ những hạn chế tồn tại mà chính người nông dân chưa thực sự hài lòng. Nông thôn mới… đã mới? – là vấn đề dư luận còn băn khoăn.