Những người nào được gọi là cử tri? Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri?