Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

Đại biểu HĐND thành phố Vinh biểu quyết xác nhận nghị quyết chủ trương đầu tư 88 công trình, dự án từ ngân sách thành phố trong năm 2021. Ảnh tư liệu: M.H
Đại biểu HĐND thành phố Vinh biểu quyết xác nhận nghị quyết chủ trương đầu tư 88 công trình, dự án từ ngân sách thành phố trong năm 2021. Ảnh tư liệu: M.H

| Tác giả: Nhóm phóng viên
| Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu