Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?