Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?