Hủy bỏ hợp đồng bán Vườn cam Nghi Ân

Ngày 8/1/2020, UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản và đất đai tại Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An. Ngày 18/8/2020, xét báo cáo của Thanh tra tỉnh và báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành, UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản và đất đai tại Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An (Kết luận thanh tra số 460/KL-UBND).

Tại mục 5 “Việc thanh lý, nhượng bán tài sản” của Kết luận thanh tra số 460/KL-UBND, là phân tích, làm rõ việc nhượng bán vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân (TP. Vinh). Thông tin được nêu tại đây như sau:

Ngày 15/9/2014, Công ty cổ phần Dưỡng lão và chăm sóc phục hồi sức khỏe có Tờ trình số 02/TT-CT gửi UBND tỉnh và đề nghị được tiếp nhận quản lý vườn cam tại xã Nghi Ân đang thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su quản lý. Ngày 21/10/2014, Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su có Tờ trình số 162/TTr gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính xin được nhượng bán vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân cho Công ty Cổ phần Dưỡng lão và chăm sóc phục hồi sức khỏe. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3745/STC-TCDN ngày 30/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 8956/UBND-TM ngày 26/11/2014 đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su được nhượng bán vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân; trong đó: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 1/12/2014, Sở Tài chính có Văn bản số 4195/STC-TCDN hướng dẫn Công ty Cà phê – Cao su thực hiện việc nhượng bán vườn cam gắn liền với đất với nội dung: “Phương thức, trình tự, thủ tục nhượng bán tài sản thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 23, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 3, Điều 13, Thông tư số 220/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính”. Ngày 16/3/2017, Sở Tài chính tiếp tục có Văn bản số 557/STC-TCDN hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su với nội dung: “Công ty thực hiện đúng nội dung tại Công văn số 8956/UBND-TM ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh đồng ý cho nhượng bán vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh. Trình tự, thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản: Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại Mục a, Điểm 4, Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ”.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính, Công ty Cà phê – Cao su đã thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản; hợp đồng đơn vị tư vấn thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá vườn cam gắn liền với đất vào ngày 11/4/2017. Việc bán đấu giá tài sản đã được thực hiện thành công, đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe với số tiền: 12.692.653.600 đồng. Hai bên đã bàn giao tài sản và thanh toán tiền; Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su đã thực hiện hạch toán kế toán và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Qua thanh tra nhận thấy: Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nên việc xử lý các cơ sở nhà, đất (tài sản trên đất và quyền sử dụng đất) phải được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước (nay là Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công). Theo đó việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính ban hành Văn bản số 4195/STC-TCDN ngày 1/12/2014; Văn bản số 557/STC-TCDN ngày 16/3/2017 hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su thực hiện việc nhượng bán vườn cam gắn liền với đất không phù hợp với quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An đã thực hiện bán tài sản vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân khi chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt là thực hiện chưa đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Tài sản vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân mà Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An bán đấu giá chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm là chưa đúng quy định tại Điều 3, Điều 6, Thông tư 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính về xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá.

Số tiền trúng đấu giá 12.602.653.600 đồng (theo chứng thư thẩm định giá và các hồ sơ có liên quan) mà Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe là đơn vị trúng đấu giá đã chi trả chỉ là giá trị tài sản trên đất (gồm giá trị vườn cam, các tài sản khác gắn liền với đất và chi phí khác) chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất thuế. Vì vậy, việc Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe đề nghị được thuê khu đất 91.354 m2 tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh là chưa đủ cơ sở.

Kết luận thanh tra số 460/KL-UBND cũng thông tin, vào ngày 19/8/2018, Sở TN&MT đã có Văn bản số 5565/STNMT-QLĐĐ tham mưu UBND tỉnh về việc thuê đất của Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe. Xét đề nghị của Sở TN&MT, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7469/UBND-KT ngày 28/9/2018 xử lý việc thuê đất của Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe, trong đó giao các đơn vị thực hiện các nội dung:

Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản, đất đai theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP gửi Sở Tài chính, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT hướng dẫn, thẩm định việc sắp xếp, xử lý tài sản công của Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định… Sau khi phê duyệt phương án, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo quy định; trường hợp đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuế không phải là Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe thì đơn vị đó có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản trên đất cho Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe theo đúng quy định.

Đến thời điểm hiện nay, các bên liên quan vẫn chưa thực hiện nội dung Văn bản số 7469/UBND-KT ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh.

Để xử lý những tồn tại, khuyết điểm này, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An làm việc với Công ty cổ phần Dưỡng lão và Chăm sóc phục hồi sức khỏe để hủy bỏ hợp đồng bán tài sản vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân (TP. Vinh).

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và Sở Tư pháp hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An lập phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thuê vườn cam tại xã Nghi Ân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7469/UBND-KT ngày 28/9/2014.