Tham mưu nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chuyên môn chủ trì tham mưu triển khai rà soát các loại quy hoạch; chủ trì triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), vốn đầu tư công hàng năm và 5 năm, cơ chế điều hành phát triển KT- XH hàng năm đảm bảo thời gian và chất lượng. Tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy xây dựng đề cương, báo cáo chính trị Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX (phần KT-XH); báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công hàng năm; báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 và 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và 2021 – 2025…

Hội thảo khoa học định hướng phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Hội thảo khoa học định hướng phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy đánh giá hàng năm và báo cáo đánh giá 3 năm, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 55-KL/TW ngày 201/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Sở đã chủ trì tham mưu đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (phần KT-XH); chủ trì tham. mưu UBND tỉnh đánh giá 3 năm, 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tham mưu UBND tỉnh và Tỉnh ủy sơ, tổng kết các Nghị quyết.

Các đại biểu cắt băng khai trương Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.
Các đại biểu cắt băng khai trương Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Sở KH&ĐT đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An như các hội thảo khoa học: Đánh giá 3 năm, 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Phát triển thành phố Vinh; Phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030… Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tham mưu báo cáo kết quả chỉ số PCI hàng năm và đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo.

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Nghệ An thu hút các dự án đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Nghệ An thu hút các dự án đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng đó, Đảng ủy cơ quan Sở tập trung lãnh đạo tham mưu quản lý đầu tư các dự án ngoài ngân sách đạt kết quả tốt. Tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn liên ngành kiểm tra các dự án chậm tiến độ. Tham mưu thu hồi các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai trên địa bàn tỉnh. Sở thực hiện tham mưu vận động, quản lý và sử dụng vốn các chương trình, dự án ODA, các dự án phi Chính phủ (NGO) trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt.

Công tác vận động, quản lý viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Nghệ An được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Công tác thẩm định, tham mưu kế hoạch đấu thầu và thẩm định dự án đầu tư bảo đảm nội dung theo các quy định của pháp luật và không có hồ sơ trả chậm; chú trọng xem xét các điều kiện thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Sở KH&ĐT trao quà hỗ trợ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.
Sở KH&ĐT trao quà hỗ trợ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Dấu ấn nhiệm kỳ qua là Đảng ủy tập trung lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ. Cơ chế “một cửa” thực hiện có hiệu quả, được dư luận xã hội đồng tình cao. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và tăng dần cấp độ 4 theo kế hoạch của UBND tỉnh; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trong đó tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án của UBND tỉnh chọn 7 đơn vị điểm cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2020.

Công tác xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đã hình thành phương thức làm việc mới trong lãnh đạo, quản lý và xử lý công việc, góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở đã tích cực thực hiện các giải pháp tích cực khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, dẫn đầu cả nước. Năm 2019, Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp đi vào hoạt động, cung cấp các dịch vụ online đến công dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy Sở KH&ĐT tập trung lãnh đạo công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ, chức năng, nhiệm vụ các phòng, trung tâm được rà soát, điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn và đảm bảo ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới. Theo đó Sở đã giảm một trung tâm, một phòng chuyên môn, khắc phục sự chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Lãnh đạo xây dựng được đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ trưởng, phó phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn và tính kế thừa giữa các thế hệ. Tổ chức tốt, có chất lượng việc xây dựng quy hoạch lãnh đạo Sở, quy hoạch cấp ủy và quy hoạch trưởng, phó phòng giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 – 2025; cán bộ, công chức được đưa vào quy hoạch độ tuổi được trẻ hóa. Các chức danh cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm được rà soát, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức trong nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến tích cực, trong nhiệm kỳ đã tuyển dụng, thu hút các công chức chất lượng cao và tuyển dụng các công chức được đào tạo chính quy, tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học lớn có danh tiếng. Nhiều cán bộ trẻ đã phát huy tốt năng lực, sở trường, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ, cán bộ trong nguồn quy hoạch được đẩy mạnh.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã vượt qua khó khăn, thách thức lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Công tác tổ chức, cán bộ được lãnh đạo thực hiện tốt; chất lượng tổ chức Đảng được nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng được củng cố. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất cao. Đảng bộ 5 năm liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 4 năm trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị liên tục.

Những kết quả đó là tiền đề để Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu; xây dựng Đảng bộ thật sự vững mạnh; lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Một góc thành phố Vinh.
Một góc thành phố Vinh.