Tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Đồng chí Phan Thị Hoan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Thưa đồng chí! Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ khối Doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các loại hình doanh nghiệp được phát huy, qua đó, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật đã đạt được?

Đồng chí Phan Thị Hoan: Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự quyết tâm cao của cấp ủy cơ sở, hội đồng quản trị, ban giám đốc, cán bộ, đảng viên và người lao động của các doanh nghiệp, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An giữ vững sự ổn định và có bước phát triển trên tất cả các mặt, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đảng ủy Khối và các cấp uỷ cơ sở tập trung lãnh đạo, phối hợp với hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường, sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối từ 23.863,55 tỷ đồng (năm 2015), tăng lên 32.817,17 tỷ đồng (năm 2019, tăng 37,52%). Nộp ngân sách năm 2019 hơn 2.323 tỷ đồng (tăng 61,95% so với đầu nhiệm kỳ), chiếm 16,5 – 20% số thu nội địa của tỉnh.

Đảng bộ Khối thực hiện có hiệu quả Đề án 5155 về “Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 – 2020”. Nhiệm kỳ qua, thành lập 9 tổ chức cơ sở đảng, 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp 1.188 đảng viên mới, trong đó kết nạp theo Đề án 5155 là 410 đồng chí, 2 đồng chí đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được thực hiện nghiêm túc, có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

PV: Để tiếp tục phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đúc rút những bài học kinh nghiệm gì trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Phan Thị Hoan: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đạt được nhiều kết quả tích cực, bên cạnh đó còn có những hạn chế nhất định. Quá trình đó, Đảng bộ khối Doanh nghiệp rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở; nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng “cầu nối” giữa doanh nghiệp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Thứ hai, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt hoạt động theo quy định của Trung ương. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể; gắn công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thứ ba, lựa chọn đúng các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Khơi dậy và phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, người lao động ở các doanh nghiệp.

Thứ tư, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện có hiệu quả “nhất thể hoá” chức danh cấp uỷ đảng với các chức danh chủ chốt chuyên môn, đoàn thể theo mô hình “3 trong 1”; hoặc “2 trong 1”; đặc biệt, vị trí Bí thư cấp ủy gắn với Chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch công ty), Giám đốc hoặc một trong hai chức danh đó.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban kiểm soát, phát huy vai trò giám sát của người lao động trong các doanh nghiệp.

PV: Giai đoạn tới đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có những giải pháp đột phá như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển hơn nữa?

Đồng chí Phan Thị Hoan: Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình kinh tế trong nước và tỉnh Nghệ An tiếp tục có những chuyển dịch tích cực. Bên cạnh những thuận lợi, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, thiên tai, đại dịch Covid -19 sẽ tác động sâu sắc đến hoạt động của các doanh nghiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ tới, ngoài 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ Khối xác định những bước đột phá sau:

Thứ nhất, chú trọng công tác tham mưu xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, thành lập các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; chủ động phối hợp các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền để chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong các loại hình doanh nghiệp. Tuyên truyền, giáo dục người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các đoàn thể và phấn đấu trở thành đảng viên.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động chất lượng cao. Tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân.

Phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ – đổi mới – hội nhập – phát triển”, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá phát triển đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!