Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 – 2020: Kỳ 4 – Đoàn kết, thống nhất cao

Thành tố đầu tiên, quan trọng trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính là “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”. Thực hiện mục tiêu đặt ra, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo cấp ủy các cấp mà toàn diện, trực tiếp là của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong toàn Đảng bộ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; dân vận; nội chính, phòng, chống tham nhũng trên nền tảng là đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh điểm nổi bật đầu tiên của tỉnh trong nhiệm kỳ chính là: Dù có những thay đổi cán bộ chủ chốt song Nghệ An giữ vững được truyền thống đoàn kết, “trong ấm, ngoài êm”, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Cán bộ Sở KH&ĐT giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Cán bộ Sở GTVT khảo sát thực địa tại Cửa khẩu Thanh Thủy;  Cán bộ Sở Tài chính sử dụng phần mềm cấp mã số trực tuyến cho các đơn vị.
Cán bộ Sở KH&ĐT giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Cán bộ Sở GTVT khảo sát thực địa tại Cửa khẩu Thanh Thủy; Cán bộ Sở Tài chính sử dụng phần mềm cấp mã số trực tuyến cho các đơn vị.

Trên cơ sở đó, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới. Nghệ An đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, xây dựng đồng bộ hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Tỉnh đã chú trọng phân công, phân cấp giải quyết công việc, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy và từng thành viên cấp ủy.

Thông qua thực hiện quy chế, chương trình làm việc và phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đối với chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Các vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức được lãnh đạo chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng định hướng của Đảng và quy định của pháp luật.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp vừa bảo đảm được sự bao quát, toàn diện các lĩnh vực, vừa tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức thiết. Các nội dung lãnh đạo thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy chế, quy định của Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước, khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khen thưởng 20 lãnh đạo phòng các cơ quan cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2019, ngày 28/9/2019.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khen thưởng 20 lãnh đạo phòng các cơ quan cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2019, ngày 28/9/2019.

Phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân; bám sát thực tiễn, giảm hội họp, nói đi đôi với làm. Các đồng chí thường trực, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên thực hiện tốt chế độ đi cơ sở làm việc và tiếp xúc với cán bộ, nhân dân, dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư; qua đó nắm thông tin, tình hình sâu sát hơn, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thường trực Tỉnh ủy và nhiều cấp ủy duy trì nền nếp hàng tuần nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý kịp thời thông tin báo chí phản ánh, dư luận quan tâm.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt 1.034 đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và gần 800 lãnh đạo cấp phòng các cơ quan tỉnh. Đây là những chương trình gặp mặt lần đầu tiên được tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng, với mong muốn chuyển tải thông điệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh đến với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã; cấp phòng trong các cơ quan cấp tỉnh; từ đó thống nhất ý chí, hành động, cùng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh nhà trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác và hoạt động tại địa phương, cơ quan đơn vị, tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ, hiến kế các giải pháp, những định hướng chiến lược lâu dài cho tỉnh trong phát triển kinh tế – xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu bên lề Hội nghị gặp mặt cán bộ phường, xã, tháng 5/2018;   Đại diện lãnh đạo xã đặt câu hỏi với Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc gặp mặt; Cán bộ xã Cát Văn (Thanh Chương) giải quyết thủ tục cho nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu bên lề Hội nghị gặp mặt cán bộ phường, xã, tháng 5/2018; Đại diện lãnh đạo xã đặt câu hỏi với Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc gặp mặt; Cán bộ xã Cát Văn (Thanh Chương) giải quyết thủ tục cho nhân dân.

Mặt khác, điểm nổi bật của Nghệ An là thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, quyết tâm cao công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nhiều mô hình thí điểm triển khai bước đầu có hiệu quả. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho thấy: 100% huyện, thành, thị ủy thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị; 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; 2/21 đơn vị cấp huyện đã thực hiện thí điểm Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra. Đối với cấp tỉnh, đã triển khai sắp xếp bộ máy của các ban xây dựng Đảng; thực hiện mô hình Văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; triển khai sắp xếp lại cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Kết quả sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng được thực hiện tốt. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm 20 xã, còn 460 đơn vị hành chính cấp xã; giảm 2.082 xóm, thôn, khối, bản, còn lại 3.802 xóm, thôn, khối, bản.

Tình trạng khối, xóm, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên nhiều nơi được khắc phục; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Qua 4 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, toàn tỉnh đã giảm 38 xóm trắng chi bộ (không còn xóm trắng chi bộ); có 13 xóm trắng đảng viên kết nạp được đảng viên tại chỗ; 12 xóm kết nạp đủ đảng viên tại chỗ để thành lập chi bộ độc lập…

Nghệ An còn là địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tại cuộc làm việc vào tháng 6/2020, của Đoàn công tác Trung ương với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương đánh giá: “Nghệ An là tỉnh tiêu biểu trong việc chấp hành Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Công tác cán bộ được xem là khâu “then chốt” của “then chốt”, vì vậy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghệ An tiếp tục có những đổi mới một số nội dung và cách làm. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện bài bản, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị.

Quán triệt và thực hiện đúng quan điểm của Đảng: “Đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá và đào tạo, bồi dưỡng vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài”, nên chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được nâng lên; tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển gắn với bổ sung, kiện toàn kịp thời cán bộ ở các cấp.

Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa thăm vườn ươm giống cây mắc-ca được đầu tư trên địa bàn.
Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa thăm vườn ươm giống cây mắc-ca được đầu tư trên địa bàn.

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào cuối tháng 1/2020, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao về sự thống nhất, đoàn kết; tính chiến đấu, nghiêm túc trong công tác sắp xếp, quy hoạch cán bộ; vừa đảm bảo được dân chủ, vừa đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc. Đây cũng là ghi nhận của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong quá trình góp ý vào công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Tiến sỹ Hoàng Xuân Lương – nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá, trong nhiệm kỳ: “Đội ngũ cán bộ được đổi mới và có khát vọng cống hiến”.

Thực hiện tốt công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng đã tạo nền tảng căn bản, lâu dài trong nhiệm kỳ tiếp theo. Minh chứng là tại đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại tất cả các đảng bộ cấp trên cơ sở, kết quả bầu cử tập trung, đúng định hướng, số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu của đề án và danh sách nhân sự được biểu quyết thông qua tại đại hội, bầu 1 lần đủ số lượng cần bầu. Tất cả 879 đồng chí được các đại hội bầu vào cấp ủy lần này đều trong diện quy hoạch được phê duyệt và trong danh sách do cấp ủy khóa trước giới thiệu. Đặc biệt, số cán bộ tỉnh điều động, luân chuyển về huyện, thành, thị được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ cao.

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đánh giá về công tác cán bộ tại Nghệ An trong 5 năm qua, Bộ Chính trị hoan nghênh Tỉnh ủy Nghệ An đã tích cực, chủ động trong việc quy hoạch cán bộ, kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và có sự chuẩn bị khá tốt về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được thực hiện đúng quy trình, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm cả chất lượng và cơ cấu.

(Còn nữa)