Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Hoàng Minh Hiếu

Họ và tên: HOÀNG MINH HIẾU

Ngày, tháng, năm sinh: 17/8/1976

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thông tin; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội.

Được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại quê hương, tôi nhận thức đây là một vinh dự hết sức to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ dành toàn tâm toàn ý, toàn bộ thời gian để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao với chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với cử tri, thường xuyên lắng nghe các ý kiến của cử tri, nhất là các cử tri đã bầu ra mình. Thay mặt nhân dân kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội. Quan tâm tới những vấn đề mà cử tri bức xúc để đề đạt, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; dành nhiều thời gian để theo đuổi những vấn đề nổi bật để có phương án đề xuất, giải quyết triệt để, kịp thời. Thực hiện đúng chế độ tiếp xúc cử tri để báo cáo, trả lời cử tri, đồng thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội với cử tri.

Thứ hai, tham gia đầy đủ, tích cực và có trách nhiệm các công việc của Quốc hội trong đó có việc thực hiện các chức năng quan trọng của Quốc hội là xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Thứ ba, với việc được đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Luật và có hơn 20 năm làm việc trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau ở Văn phòng Quốc hội, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ dành nhiều thời gian để cùng với các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, đề xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng, tính khả thi của các dự án luật của Quốc hội. Trong đó, các lĩnh vực tôi sẽ dành thời gian quan tâm là các chính sách nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực đời sống xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên.

Thứ tư, là người được giới thiệu ứng cử tại địa phương, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà với các nhiệm vụ được phân công trên mọi lĩnh vực. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã và đang được thực hiện trên địa bàn, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp; góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho đầu tư phát triển. Trong đó có những chính sách nhằm phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến và tiêu thụ; ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp; bảo tồn và phát triển các hệ thống cây, con bản địa, đặc sản của địa phương; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và thương mại – dịch vụ; các chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng gắn với việc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ năm, tôi nhận thức sâu sắc được rằng, làm đại biểu Quốc hội rất vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Vì vậy, tôi rất mong muốn nhận được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các cấp, các ngành và đặc biệt là sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri tỉnh nhà. Tôi sẽ không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để xứng đáng với vinh dự, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân./.