Vững lòng dân, sáng vận nước!

Suốt hành trình 73 năm, kể từ ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước ta vừa là hiện thực sinh động, vừa là biểu tượng cao đẹp về tinh thần đấu tranh tự giải phóng. Ở nhiều nơi trên thế giới, hai tiếng Việt Nam vang lên luôn có ý nghĩa nhắc nhở về tinh thần đoàn kết dân tộc, tập hợp toàn dân, tạo nên sức mạnh vô địch để đấu tranh bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền được lịch sử, thực tiễn và luật pháp quốc tế công nhận.

Những hình ảnh lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Những hình ảnh lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

73 năm giữ vững và phát huy các giá trị một nước có chủ quyền độc lập, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đảng và Nhà nước ta đang ra sức phát huy mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh phục vụ nhân dân, niềm tin vào chính thể ngày càng củng cố, sắt son, tạo thế trận lòng dân vững chắc cùng ý Đảng đưa đất nước vững bước trên con đường đi tới văn minh, thịnh vượng.

Để xứng đáng với niềm tự hào là vùng đất quê hương cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Nghệ An nỗ lực phấn đấu thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc thông qua các hoạt động xây dựng và bảo vệ đất nước một cách cụ thể, thiết thực: Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ủng hộ mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chính phủ kiến tạo,… góp phần đưa Nghệ An sớm trở thành trung tâm kinh tế  –  văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Thành phố Vinh hôm nay.
Thành phố Vinh hôm nay.

Báo Nghệ An