Toàn cảnh sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn – Bài 1: HTX giải thể vẫn sử dụng pháp nhân, con dấu

Hợp tác xã CP Trường Sơn được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 303/QĐ-UB.ĐC ngày 14/11/2011; được cấp Giấy chứng nhận QSD đất mã số BĐ 447301 ngày 14/12/2011 tại thửa đất số 64, tờ bản đồ số 17, diện tích 7.725,541 m2 (phần diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận nằm trong chỉ giới xây dựng là 510,89 m2) thuộc P. Cửa Nam, TP. Vinh với mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất kinh doanh; thời hạn sử dụng đất: đến ngày 14/11/2051. Hợp tác xã CP Trường Sơn có trách nhiệm trả tiền thuê đất hàng năm.

Ngày 14/5/2012, Hợp tác xã CP Trường Sơn có Đơn số 01/ĐX đề nghị UBND TP. Vinh chấp thuận cho giải thể tự nguyện theo quy định pháp luật. Ngày 16/5/2012, UBND TP. Vinh ban hành Thông báo số 136/TB.UBND về việc chấp thuận giải thể tự nguyện Hợp tác xã Cổ phần Trường Sơn. Hồ sơ giải thể tự nguyện của Hợp tác xã CP Trường Sơn được lưu giữ tại Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND TP. Vinh bao gồm: Biên bản Đại hội xã viên Hợp tác xã về việc giải thể tự nguyện Hợp tác xã Cổ phần Trường Sơn; Nghị quyết của Đại hội xã viên về giải thể tự nguyện Hợp tác xã; Chứng từ của cơ quan Báo chí về việc Hợp tác xã đã bố cáo Nghị quyết giải thể trên báo. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Hợp tác xã; Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể tự nguyện; Các tài liệu và chứng từ có liên quan.

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, bên đường Siêu Hải, P. Cửa Nam, TP. Vinh.
Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, bên đường Siêu Hải, P. Cửa Nam, TP. Vinh.

Trong quá trình giải thể tự nguyện, ngày 11/5/2012, Hợp tác xã CP Trường Sơn và Công ty CP Tiến Lực có Biên bản cam kết đền bù tài sản khi thực hiện Dự án Cụm dân cư Trường Sơn với giá trị là 8.818.214.000 đồng. Tháng 12/2012, Công ty CP Tiến Lực đã trả chi phí đền bù cho Hợp tác xã CP Trường Sơn và theo dõi tài sản cố định trên sổ sách kế toán của Công ty với tổng số tiền là 8.212.818.000 đồng.

Về chủ trương thực hiện Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, được tính từ ngày 2/3/2012, khi Sở KH&ĐT có Văn bản số 250/SKHĐT – KT ĐN về việc thẩm tra năng lực thực hiện dự án. Ngày 19/12/2013, UBND TP. Vinh có Văn bản số 5907/UBND–QLĐT gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng về việc địa điểm thực hiện dự án đầu tư Cụm dân cư Trường Sơn, tại đây báo cáo: UBND TP. Vinh đã có Thông báo số 136/TB-UBND ngày 16/5/2012 về việc chấp thuận giải thể tự nguyện Hợp tác xã CP Trường Sơn. Vì vậy, ngày 25/12/2013, Sở Xây dựng có Văn bản số 2199/SXD.QHKT gửi UBND tỉnh, trong đó nêu: “Hiện nay, Hợp tác xã CP Trường Sơn đã lập hồ sơ đề nghị giải thể Hợp tác xã và đã được UBND TP. Vinh chấp thuận giải thể tự nguyện tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 16/5/2012”.

Từ báo cáo của UBND TP. Vinh và Sở Xây dựng, ngày 31/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 6485/QĐ.UBND-XD về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép Công ty Cổ phần Tiến Lực khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Dự án Cụm dân cư Trường Sơn tại P. Cửa Nam, TP. Vinh. Tại văn bản này, UBND tỉnh đã nêu rõ về hiện trạng sử dụng đất: “Hiện trạng: thuộc thửa đất 64, tờ bản đồ số 17 được Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận QSD đất số BĐ 447301 ngày 14/12/2011 cho Hợp tác xã CP Trường Sơn, nay Hợp tác xã đã giải thể và UBND TP. Vinh, UBND P. Cửa Nam đã thống nhất đề nghị cho Công ty CP Tiến Lực khảo sát và lập quy hoạch Cụm dân cư”. Vào ngày 26/6/20214, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000031 cho Công ty CP Tiến Lực để thực hiện Dự án Cụm dân cư Trường Sơn.

Sau khi giải thể tự nguyện, Hợp tác xã CP Trường Sơn mới chỉ nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà chưa làm đầy đủ các thủ tục giải thể tự nguyện. Đó là, chưa làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước quản lý, không nộp con dấu cho cơ quan chức năng. Dù vậy, UBND TP. Vinh không đôn đốc và cũng không làm các thủ tục để thu hồi đất do Hợp tác xã CP Trường Sơn giải thể tự nguyện theo quy định.

Để rồi đến ngày 10/5/2014, Hợp tác xã CP Trường Sơn vẫn như chưa giải thể, có Văn bản số 37/TTr-HTX về việc đề nghị thu hồi đất để thực hiện dự án. Văn bản này do ông Bùi Anh Tuấn – nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã CP Trường Sơn ký ban hành và đóng dấu. Đến ngày 05/6/2014, UBND P. Cửa Nam có Văn bản số 42/TTr-UBND về việc đề nghị thu hồi đất để thực hiện dự án đối với diện tích đất của Hợp tác xã CP Trường Sơn. Ngày 17/6/2014, UBND TP. Vinh có Văn bản số 2792/TTr-UBND đề nghị thu hồi đất để thực hiện dự án đối với diện tích đất của Hợp tác xã Cổ phần Trường Sơn gửi Sở TN&MT, kèm theo các hồ sơ có liên quan nhưng không nêu rõ Hợp tác xã CP Trường Sơn đã giải thể.

Khu căn hộ liền kề Đông Trường Sơn - Cụm dân cư Trường Sơn.
Khu căn hộ liền kề Đông Trường Sơn - Cụm dân cư Trường Sơn.

Căn cứ hồ sơ trình của UBND TP. Vinh, ngày 27/6/2014, Sở TN&MT có Văn bản số 2563/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND tỉnh giao Sở TN&MT thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho Hợp tác xã CP Trường Sơn và giao UBND thành phố Vinh quản lý toàn bộ diện tích đất thu hồi. Ngày 30/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND.ĐC về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Cổ phần Trường Sơn; diện tích đất thu hồi 8.236,4m2; nội dung thu hồi là để thực hiện Dự án xây dựng Cụm dân cư Trường Sơn và mở đường theo quy hoạch.

Sau khi xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án: Cụm dân cư Trường Sơn do UBND TP. Vinh lập và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính về cây cối, hoa màu, kinh phí bồi thường hỗ trợ; ý kiến góp ý của Sở Xây dựng về nhà cửa, vật kiến trúc. Ngày 16/12/2014, Sở TN&MT có Văn bản số 5371/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cụm dân cư Trường Sơn.

Ngày 24/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND.ĐC  về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Cụm dân cư Trường Sơn tại phường Cửa Nam với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 8.289.468.000 đồng; trong đó giá trị bồi thường, hỗ trợ cho Hợp tác xã CP Trường Sơn là 8.212.818.000 đồng.

Vị trí Cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam (TP. Vinh). Ảnh: Google.maps
Vị trí Cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam (TP. Vinh). Ảnh: Google.maps

Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Tiến Lực tại Tờ trình số 29/TT ngày 28/12/2014; căn cứ phương án bồi thường được phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-UBND.ĐC ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh và căn cứ Quyết định giao đất số 180/QĐ-UBND.ĐC ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh; liên ngành Sở Tài chính – Cục Thuế đã có Văn bản số 1204/LN:STC-CT ngày 29/5/2015 tham mưu UBND tỉnh ghi thu, ghi chi với tổng kinh phí được ghi thu, ghi chi là 7.775.276.169 đồng.

Ngày 04/6/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc phê duyệt số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu, ghi chi là 7.775.276.169 đồng. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Cục Thuế tỉnh đã làm thủ tục ghi thu ngân sách Nhà nước tiền sử dụng đất của dự án số tiền 7.775.276.169 đồng; Sở Tài chính đã làm thủ tục ghi chi ngân sách Nhà nước số tiền 7.775.276.169 đồng qua Kho bạc Nhà nước tỉnh trong tháng 6/2015.