Tiến sĩ Nguyễn Thị Thuý: Nhà khoa học của nông dân