Thực hiện Di chúc của Bác Hồ với việc đẩy mạnh học tập, làm theo Người

RONG nhiều năm gần đây, chúng ta thực hiện các Chỉ thị của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hội nghị Trung ương 12 (khóa IX) đã chỉ rõ: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội ta”. Vì vậy, Bộ Chính trị khóa X đã ra Chỉ thị 06-CT/TW ngày 6/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị tiếp tục ra Chỉ thị số 03- CT/TW về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 10 năm sau, Bộ Chính  trị đã ban hành Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếc thay, trong những năm gần đây, một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, theo như cách gọi của Bác Hồ là cán bộ ấy bị “hỏng”. Trong Hội nghị lần thứ 16 của Ban chỉ đạo chống tham nhũng, đồng chí Trưởng ban, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nghiêm khắc phê phán 13 cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý, 60 cán bộ cao cấp bị kỷ luật; đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh này và chúng ta không sợ thiếu cán bộ vì Đảng, vì dân và vì đất nước.

Tại sao có những cán bộ hư hỏng như thế? Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng vừa qua, trước hết là số cán bộ đó không gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; học trước quên sau, “nói ngoài miệng, hô khẩu hiệu, muốn mình hơn người khác, thiệt một tí thì chịu không được, “mất ăn một miếng độn gan lên đầu””. Họ không gương mẫu thực hiện Di chúc của Bác, không nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về chống tham nhũng…

Thứ hai là do chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, vun vén, vơ vét lợi ích về mình. Từ một người đến nhiều người hình thành nên nhóm lợi ích hay thường gọi lợi ích nhóm. Nhóm lợi ích ngày càng hoạt động tinh vi, trắng trợn, tìm cách chiếm đoạt của công, chia chác lợi ích chung cho riêng mình và những người đứng phía sau mình… Theo Bác Hồ, một Đảng cầm quyền phải tránh cho được 3 sai lầm nghiêm trọng, đó là: Việc đề ra đường lối sai lầm; Chủ nghĩa cá nhân; Tham ô, tham nhũng. Trong 3 nguyên nhân đó thì chủ nghĩa cá nhân là nguy hại nhất. Nguyên nhân này, đã được Bác Hồ cảnh báo từ lâu là phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Điều này, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, trong dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi tại nhà 67, nơi Bác Hồ làm việc lúc còn sống: “Chủ nghĩa cá nhân làm cho người ta hư hỏng, như Bác Hồ nói: Kéo người ta xuống dốc không phanh”, rất nguy hiểm.

Muốn cho cán bộ tốt vì dân, vì nước thì trước hết cán bộ phải thực sự gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một cách tự giác, tự nguyện và cả tự hào, nghiêm túc, không một chút cầu lợi cho cá nhân. Đồng thời phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của dân, là người đầy tớ trung thành của nhân dân, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.