Lớp cha trước – lớp con sau

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH); cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Vì mục tiêu cao cả ấy, ngay sau khi thành lập, chỉ với 34 cán bộ, chiến sĩ được trang bị vũ khí thô sơ, nhưng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân dưới sự dẫn dắt của Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đã lập ngay chiến công đầu bằng cuộc tiến công chiếm Đồn Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho trang sử truyền thống “bách chiến, bách thắng” của QĐND Việt Nam. Chưa đầy 1 năm sau, Quân đội ta đã trở thành lực lượng quan trọng cùng với sức mạnh như biển dâng sóng trào của quần chúng, tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Bắt đầu từ đây, QĐND Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã không ngừng lớn mạnh, là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ mới. Từ việc đập tan mọi âm mưu chống phá của thù trong, giặc ngoài của những ngày đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, đến cuộc chiến giằng nhau từng góc phố, ngôi nhà của mùa Đông năm 1946 với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; Rồi cùng với Trung ương Đảng rút lên Chiến khu Việt Bắc tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp suốt 3.000 ngày không nghỉ, lập nên nhiều chiến công oanh liệt: Việt Bắc Thu – Đông (1947); Biên giới (1950);  Đông – Xuân (1953-1954), mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giáng đòn quyết định, đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc, thực dân hiếu chiến, mở ra trang sử mới cho cách mạng Việt Nam.

Đất nước bị chia cắt, những người lính Cụ Hồ lại tiếp tục vừa chiến đấu,vừa bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, vừa phải “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” khi một nửa miền Nam thân yêu vẫn còn ngập chìm trong lửa đạn, trong âm mưu trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, cùng toàn dân đập tan 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) ở miền Bắc, đánh thắng nhiều chiến lược lớn của Mỹ ở miền Nam, tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, đi lên CNXH.

Vì kế hoạch hậu chiến của các thế lực thù địch, quân đội ta lại một lần nữa anh dũng chiến đấu hy sinh, cùng dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đó, chúng ta vô cùng vinh dự, tự hào về những chiến công hiển hách và truyền thống vẻ vang của quân đội chúng ta đã hy sinh bao xương máu lập nên.

“Lớp cha trước, lớp con sau”, bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; thực sự là quân đội cách mạng “của dân, do dân và vì dân, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng; là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kỹ thuật: Chôm Chôm

Ảnh: Sưu tầm