Tự ý đăng ảnh con lên Facebook có vi phạm luật an ninh mạng không?

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng cho người dân và những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến người sử dụng mạng xã hội. Bạn biết gì về luật này?

Câu 1: Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

 • 01/01/2017
 • 01/01/2018
 • 01/01/2019
 • 01/01/2020

Giải thích: Luật An ninh mạng 2018, có hiệu lực từ 01/01/2019

Câu 2: Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi nào sau đây thì bị nghiêm cấm

 • Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc
 • Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
 • Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
 • Tất cả các phương án trên

Giải thích:

Câu 3: Lực lượng bảo vệ an ninh mạng gồm

 • Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
 • Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 • Tổ chức, cá nhân được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng
 • Cả ba tổ chức trên

Giải thích:

Câu 4: Nội dung đấu tranh bảo vệ an ninh mạng bao gồm

 • Tổ chức nắm tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia
 • Phòng, chống tấn công và bảo vệ hoạt động ổn định của hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 • Làm tê liệt hoặc hạn chế hoạt động sử dụng không gian mạng nhằm gây phương hại an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội
 • Chủ động tấn công vô hiệu hóa mục tiêu trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
 • Tất cả các phương án trên

Giải thích:

Câu 5: Xử lý người vi phạm pháp luật về an ninh mạng?

 • Xử lý kỷ luật
 • Xử lý vi phạm Hành chính
 • Truy cứu trách nhiệm Hình sự
 • Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Giải thích:

Câu 6: Trách nhiệm phòng, chống tấn công mạng được quy định như thế nào?

 • Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 Điều này xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này
 • Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống thông tin quân sự
 • Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Cả ba phương án trên

Giải thích:

Câu 7: Tự ý đăng ảnh con lên Facebook có vi phạm luật an ninh mạng không?

 • Có vi phạm
 • Không vi phạm

Giải thích: Áp dụng theo Khoản 1, điều 29 Luật an ninh mạng về giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư