Phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh vững mạnh

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí có thể điểm lại kết quả nổi bật của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Trong nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao và trách nhiệm nêu gương, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh đạt kết quả tích cực; các cấp ủy đảng kịp thời quán triệt, xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, chỉ thị, đề án, kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phát huy dân chủ, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 17/8/2017 về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”; xác định vai trò, nội dung, phương thức tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp công tác với các ban xây dựng đảng của Tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan cấp tỉnh, phối hợp cung cấp thông tin, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cơ quan Đảng ủy Khối gương mẫu đi đầu trong đổi mới phương pháp, nội dung công tác xây dựng Đảng, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính đảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, ban hành văn bản, tổ chức các cuộc họp, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, trao đổi thông tin với các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả rõ nét; tăng cường phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, công tác cải cách hành chính được thực hiện toàn diện trên các nội dung, lĩnh vực, trọng tâm là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỹ năng xử lý công việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến.

Tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh; Hoạt động tại bộ phận một cửa các sở: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế.
Tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh; Hoạt động tại bộ phận một cửa các sở: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và quy định về trách nhiệm nêu gương có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tạo dư luận tốt, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước.

Đánh giá chung, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Khối đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tạo sự chuyển biến quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Năng lực, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được đổi mới, xác định và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá, chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, ở cơ sở; sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên; Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị của tỉnh, 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được xếp loại vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ những kinh nghiệm của Đảng ủy Khối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Những kinh nghiệm mà Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, đó là:

Thứ nhất: Nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị để xác định và thực hiện trên tinh thần đổi mới, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá trong công tác.

Thứ hai: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thường xuyên nhận diện và khắc phục những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ; thực hiện đồng bộ và nhất quán chủ trương thủ trưởng cơ quan làm bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp uỷ đảng, đảng viên, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác, tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao đổi với các thành viên Tổ tư vấn gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo cấp phòng các cơ quan cấp tỉnh.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao đổi với các thành viên Tổ tư vấn gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo cấp phòng các cơ quan cấp tỉnh.

Thứ ba: Xây dựng, thực hiện đồng bộ, hài hòa hệ thống quy chế hoạt động của tổ chức đảng, chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội trong cơ quan, đảm bảo các nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tự phê bình và phê bình; giữ gìn kỷ cương, nền nếp, phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý đảng viên, cán bộ; kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

P.V: Để phát huy những kết quả đạt được, trong  nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Khối sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX xác định phương hướng của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đề cao tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa các cấp ủy đảng với các cơ quan, đơn vị có liên quan; xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan cấp tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Từ đó, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đề ra, thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa các cấp ủy đảng với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khánh thành công trình Bia dẫn tích, đường giao thông nông thôn tại xóm 6, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khánh thành công trình Bia dẫn tích, đường giao thông nông thôn tại xóm 6, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Thứ hai: Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nhận diện và khắc phục những hạn chế, yếu kém, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng và quản lý, giám sát đảng viên; tiếp tục sắp xếp đồng bộ, tinh gọn các tổ chức cơ sở đảng, chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội, tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh.

Thứ tư: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dấu hiệu vi phạm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu các cấp ủy; kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình nêu những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ năm: Quyết liệt lãnh đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đổi mới lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; chăm lo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; xây dựng văn hoá công sở.

Đồng thời, Đảng bộ Khối xác định 3 khâu đột phá gồm: (1) Xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và trách nhiệm đảng viên; (2) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng; (3) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Với phương châm “Đoàn kết – Nêu gương – Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu quả” và ý thức trách nhiệm, khát vọng, ý chí vươn lên, Đảng bộ Khối kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, các cơ quan cấp tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: T.D
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: T.D