Phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền

Năm 2020 sẽ diễn ra đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng.

Phóng viên: Thưa đồng chí! Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vậy, vai trò cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền cho sự kiện chính trị quan trọng này là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thành công, công tác tuyên truyền đại hội đóng vai trò hết sức quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.
Tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Yêu cầu đặt ra với công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh là phải tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ từng đảng bộ, trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội cũng như triển khai, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, góp phần đưa tỉnh nhà và đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Công tác tuyên truyền cũng phải góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn tỉnh phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu tại Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (ngày 13/11/2019).
Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (ngày 13/11/2019).

Phóng viên: Theo đồng chí, nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền như thế nào để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp; Kế hoạch số 223-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt cao điểm.

Cụ thể, đợt 1 từ tháng 1/2020 đến thời điểm diễn ra đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020); đợt 2 từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến Đại hội XIII của Đảng; đợt 3 là sau bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Theo đó trong từng đợt được gắn với nội dung tuyên truyền tập trung cụ thể. Trọng tâm là tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền triển khai đợt 2 Kế hoạch số 196-KH/TU về tổ chức hoạt động Nghệ An làm theo lời Bác dặn năm 2019 – 2020; các phong trào thi đua yêu nước; các ngày lễ lớn, như 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020)…

Đó còn là tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thành tựu sau 35 năm đổi mới và trong đại hội XII của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước…

Bên cạnh tuyên truyền các nội dung theo 3 đợt cao điểm, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, các cấp, các ngành cũng phải luôn chú trọng tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Để thực hiện tốt các nội dung trên, công tác tuyên truyền cần phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Trong đó, ngành văn hóa – thể thao, thông tin và truyền thông; hệ thống tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp là lực lượng đóng vai trò nòng cốt.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai kiểm tra giá đựng sách, báo tại Nhà Văn hóa khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai).
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai kiểm tra giá đựng sách, báo tại Nhà Văn hóa khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai).

Hình thức, biện pháp tuyên truyền phải được triển khai đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí của tỉnh, trên internet, mạng xã hội; tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng; các hoạt động thông tin đối ngoại; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao, triển lãm; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền…

Phóng viên: Mục đích tuyên truyền, một mặt là nâng cao nhận thức và mặt quan trọng hơn là phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Vậy, ngành Tuyên giáo phải làm như thế nào để thực hiện được nhiệm vụ này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội; đồng thời, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo được xác định là lực lượng nòng cốt tham mưu, làm tốt công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả tuyên truyền đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, internet, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh chỉ có tính minh họa
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh chỉ có tính minh họa

Cùng với đó là tích cực phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; vận động các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức các diễn đàn để các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đường hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội… góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của đại hội các cấp.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2020 của Chỉ thị số 05-CT/TW về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” trong toàn tỉnh.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Thành phố Vinh.
Thành phố Vinh.