Ngành Tuyên giáo Nghệ An không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, như Người đã từng chỉ rõ: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”. Ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng Một tháng Tám” (Tài liệu này được in lại trong “Văn kiện Đảng toàn tập”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, t2 từ trang 39 đến 54). Sau khi tài liệu được phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; chỉ trong một thời gian rất ngắn (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1930), đã có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng của nhân dân ta nổ ra với khí thế và tính chất mới.

Vị trí, vai trò và sức mạnh của công tác tuyên truyền – một hình thái công tác tư tưởng của Đảng đã được khẳng định và đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó, ngày 1 tháng 8 năm 1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác Tư tưởng – Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

Trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng, nên ngay sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và chăm lo công tác tuyên giáo và vận dụng công tác vào hoàn cảnh thực tiễn của tỉnh để lãnh đạo phong trào cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thời gian qua, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ 4 với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều địa phương trong tỉnh, song toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, đó là:

Toàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; tình hình kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh; thông tin thời sự chính thống được chủ động cung cấp kịp thời, chính xác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều đề án quan trọng có tính chiến lược về công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã được Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu
Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu

Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch với các hình thức đa dạng, phong phú phù hợp để kịp thời phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo (xây dựng tài liệu hỏi đáp, hình ảnh trực quan, cuộc thi tìm hiểu về công tác bầu cử, thành lập các đội, nhóm đi tuyên truyền, lập các nhóm trên mạng xã hội…). Có thể khẳng định, ngành Tuyên giáo đã đóng góp quan trọng vào thành công của những sự kiện chính trị trọng đại này của tỉnh, địa phương, đơn vị được Ủy ban Bầu cử tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng ngành Tuyên giáo nhân ngày truyền thống. Ảnh: Hồ Hà
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng ngành Tuyên giáo nhân ngày truyền thống. Ảnh: Hồ Hà

Ngành cũng tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, từ đó tham gia giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm từ cơ sở, trong đời sống nhân dân. Quan tâm đến việc tham mưu tổng hợp dư luận xã hội hàng tuần phục vụ giao ban của thường trực cấp ủy, phối hợp với Trung ương tổ chức một số cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều đơn vị đã xây dựng tổ thông tin dư luận và phản biện xã hội trên Internet; kết nối các nhóm cộng đồng mạng, đơn vị, tổ chức phối hợp lực lượng theo dõi, cập nhật, chia sẻ thông tin phục vụ công tác định hướng thông tin, tuyên truyền.

Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, tin xấu, độc được triển khai đồng bộ, rõ nét, với tinh thần gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” quyết liệt, hiệu quả, góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Lâm Bích (Hưng Nguyên); kiểm tra công tác bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Hưng Nguyên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại xã Mường Lống (Kỳ Sơn) và kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh tư liệu
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Lâm Bích (Hưng Nguyên); kiểm tra công tác bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Hưng Nguyên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại xã Mường Lống (Kỳ Sơn) và kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh tư liệu

Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng hết sức bài bản, nghiêm túc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thể hiện tính năng động, sâu sát thực tiễn, phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy đề án về biên soạn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An. Triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo, triển khai việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 có sự mở rộng kết nối xuống cơ sở là phù hợp, thể hiện sự tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thành công của hội nghị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, từ đó có những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng.

Việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ảnh minh họa: Tư liệu
Việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ảnh minh họa: Tư liệu

Toàn ngành đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế – xã hội với việc tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền. Nhiều giải pháp, cách làm mới, phù hợp với tình hình thực tiễn đã được ngành Tuyên giáo thực hiện và phát huy hiệu quả cao như: Thành lập các tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, định hướng cung cấp thông tin cho báo chí, định hướng việc dạy và học online trong ngành Giáo dục, hội nghị, hội thảo trực tuyến, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc học tập, lao động, sản xuất… tuyên truyền, động viên người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chu đáo, trang trọng, ý nghĩa, an toàn, phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác khoa giáo được triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng có chuyển biến rõ nét, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương, đơn vị. Tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tổ chức khoa học, đồng bộ và hiệu quả hơn công tác giáo dục lý luận chính trị.

Một góc nông thôn mới ở huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Một góc nông thôn mới ở huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Kết quả hoạt động của công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực, tinh thần trong nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo tập trung những giải pháp để tham mưu và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; tiếp tục thể hiện rõ vai trò là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, đảm nhận lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Cụ thể:

Công tác tuyên giáo cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên để người dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa
Ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa

Khẩn trương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Để việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động tự giác, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên thì công tác tuyên giáo cần tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cần cụ thể hóa nội dung Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề gắn với việc thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn, bức xúc của từng địa phương, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tuyên giáo các cấp cần tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có tính khả thi, sát với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 5 năm 2021. Ảnh: T.Q
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 5 năm 2021. Ảnh: T.Q

Chủ động dự báo và định hướng thông tin, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ với quan điểm là phải làm tốt hơn việc nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, nhân rộng những tấm gương tốt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam, quê hương xứ Nghệ văn hiến, anh hùng. Xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp; có như vậy, công tác tuyên giáo mới phát huy hiệu quả cao nhất vai trò, vị trí là một trong những công tác trọng yếu của Đảng./.

Toàn cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Hồ Long
Toàn cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Hồ Long