Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực tài nguyên – môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển động tích cực. Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Duy Việt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ.

Phóng viên: Thưa đồng chí! Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Sở, lĩnh vực tài nguyên – môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển động tích cực. Đồng chí có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Võ Duy Việt: Ngành Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý 8 lĩnh vực, trong đó đất đai, khoáng sản, môi trường là những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, khó khăn. Nguyên nhân, bên cạnh những mâu thuẫn, xung đột lợi ích tạo nên thì vấn đề thể chế, chính sách pháp luật một thời gian dài bất cập, tác động đến hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, trên cơ sở hệ thống chính sách, pháp luật ban hành và tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lãnh đạo công tác tham mưu, tạo ra nhiều kết quả quan trọng về chính sách pháp luật đến chiến lược, quy hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 95 nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đề án, kế hoạch nhằm tăng cường vai trò, sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên tất cả các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ… Tổ chức thực hiện và tham mưu trình xử lý 3.607 hồ sơ giao, thuê đất, bồi thường GPMB, đấu giá đất; cho ý kiến về chủ trương đầu tư 1.086 dự án…

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vị trí công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vị trí công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất.

Sở đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TU, ngày 11/08/2017 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Trong lĩnh vực đất đai với điểm nhấn tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020”; tham mưu phê duyệt, ban hành Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 – 2020). Tham mưu ban hành kịp thời và có chất lượng hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa và giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh sau khi Luật, Nghị định có hiệu lực (Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Tài nguyên nước…).

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tại thành phố Vinh).
Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tại thành phố Vinh).

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm UBND các địa phương trong việc thực hiện các lĩnh vực ngành. Đặc biệt, tổ chức xử lý và tham mưu xử lý có hiệu quả khối lượng lớn (1.562 đơn thư phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền Sở và tham mưu xử lý 421 vụ việc thuộc thẩm quyền tỉnh gồm cả vụ kéo dài đông người) các đơn, thư khiếu nại, tố cáo góp phần tích cực vào sự ổn định an ninh, trật tự và bảo đảm chấp hành pháp luật các lĩnh vực.

Phóng viên: Có thể nói, khối lượng công việc được triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 rất lớn. Vậy, theo đồng chí, những yếu tố căn bản nào tác động đến hiệu quả công việc của ngành?

Đồng chí Võ Duy Việt: Yếu tố đầu tiên phải kể đến là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở được đổi mới trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng thời gian, thời điểm để tập trung lãnh đạo. Gắn với đó là phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng bộ phận, cá nhân; đặc biệt phát huy cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tạo không khí quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ và đột xuất phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo Sở kiểm tra, giám sát đánh giá nhiệm vụ trọng tâm.

Giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa Sở TN&MT; Cán bộ Sở kiểm kê việc sử dụng đất tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc); Đo đạc đất đai  phục vụ giải phóng mặt bằng cho các dự án.
Giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa Sở TN&MT; Cán bộ Sở kiểm kê việc sử dụng đất tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc); Đo đạc đất đai phục vụ giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Công tác cải cách hành chính được Đảng ủy Sở triển khai đồng bộ trên tất cả các nội dung và các mặt công tác. Đặc biệt đầu nhiệm kỳ, năm 2016 Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính. Trong từng chi bộ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết cải cách hành chính của Đảng ủy Sở. Năm 2018, Đảng ủy Sở tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án điểm “Đề án nâng cao hiệu quả CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đến năm 2020”. Theo đó, nhiệm vụ được ưu tiên trọng tâm là rà soát hoàn thiện các quy phạm pháp luật trên địa bàn, giảm thời gian công vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Ban hành quyết định riêng về cải cách hành chính cho 02 lĩnh vực là đất đai và môi trường.

Một yếu tố quan trọng nữa là Đảng bộ Sở có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên. Nhờ vậy mà trách nhiệm và tính Đảng, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thu hồi, bàn giao đất nông lâm trường về cho các địa phương quản lý.
Tổ chức thu hồi, bàn giao đất nông lâm trường về cho các địa phương quản lý.

Phóng viên: Trên cơ sở tổng kết trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đang đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm nào cho nhiệm kỳ tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Duy Việt: Dẫu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song thẳng thắn nhìn nhận, lĩnh vực tài nguyên – môi trường vẫn đang đặt ra những bất cập cần phải giải quyết và những yêu cầu cao hơn cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả ở nhiệm kỳ tới. Những năm đầu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thời điểm thay đổi nhiều về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước… Đảng bộ Sở cần lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, các loại quy hoạch ngành, các loại kế hoạch 5 năm, hàng năm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính nhà nước, tổ chức tổng kết, đánh giá Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ về cải cách hành chính, tập trung rà soát, tham mưu sửa đổi, ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về tài nguyên – môi trường thuộc thẩm quyền của tỉnh. Nỗ lực cho công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các quy định cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các đề án, dự án, nghị quyết. Tổ chức đánh giá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 11/8/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; Đề án Nâng cao hiệu quả sử dụng đất; Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An; các quy chế quy định quản lý khoáng sản…

Tiếp tục tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; trong đó, coi trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công chức, viên chức, trách nhiệm của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực của ngành. Tiếp tục làm tốt công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Đảng bộ Sở cũng tiếp tục đặt ra quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác theo Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức tốt công tác thi đua ngắn hạn, dài hạn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong sạch vững mạnh.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Mở đường để phát triển cây hàng hóa ở xã Thanh Nho (Thanh Chương).
Mở đường để phát triển cây hàng hóa ở xã Thanh Nho (Thanh Chương).