Lão nông gần 30 năm thức, ngủ cùng rối

Dàn rối điện của ông Hồ Văn Thân