Kết quả và con số nổi bật năm 2022 của ngành Tài nguyên – Môi trường