Gửi trọn niềm tin với Đảng

Ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng – sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước đã cận kề. Đại hội được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là giữa lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi, hào hứng thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đã trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020.

Cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, điều chúng ta dễ nhận thấy là dưới dự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đồng sức, đồng lòng nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có tính đột phá. Đặc biệt là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt.

Nhân dân ta rất vui mừng, phấn khởi và có quyền tự hào về những kỳ tích đã lập nên. Những thành quả ấy không chỉ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước mà còn mở ra điều kiện, tiền đề, tạo động lực rất quan trọng để Việt Nam cất cánh, phát triển trong tương lai.

Những người Việt Nam chân chính dù ở trong hay ngoài nước đều ý thức rõ, được tận hưởng cuộc sống trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi đường, dẫn lối để giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, đưa dân tộc ta đến với độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Trước thềm Đại hội, lòng chúng ta bồi hồi tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị cha già dân tộc, người đã sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Đảng ta; tưởng nhớ đến những cán bộ, đảng viên trung kiên của Đảng; những chiến sỹ và đồng bào đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Bày tỏ tấm lòng thành kính, tình cảm sâu sắc, với tinh thần dân chủ và ý thức, trách nhiệm cao, từ nhiều tháng qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã sôi nổi, hào hứng chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước bằng những việc làm rất thiết thực.

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Đặc biệt là công tác chuẩn bị nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Tiểu ban Văn kiện Đại hội cùng các cơ quan chức năng chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và rất công phu. Nhằm mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, cùng với gửi xin ý kiến Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, Đảng ta đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến rộng rãi toàn dân. Cán bộ, đảng viên; các đại biểu Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể nhân dân; các vị lão thành cách mạng; các nhân sỹ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ cả nước, cùng đông đảo đồng bào ta ở nước ngoài đã thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Cùng với góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện, qua nhiều kênh khác nhau, cán bộ, đảng viên và nhân dân còn tham gia góp nhiều ý kiến về công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng. Đại đa số các ý kiến đóng góp của nhân dân đều thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, với động cơ, mục đích trong sáng là nhằm xây dựng một đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến vinh quang.

Các mặt công tác bảo đảm khác phục vụ cho Đại hội XIII của Đảng cũng đã và đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta toàn tâm, toàn ý triển khai chủ động, tích cực, chu đáo. Từng người dân, các lực lượng chức năng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất phục vụ sự kiện trọng đại của đất nước – Đại hội XIII của Đảng.

Đi trong nắng Xuân chan hòa, rực rỡ rừng cờ, đường hoa muôn sắc những ngày này, mỗi người con đất Việt ai ai cũng thấy lòng mình náo nức, rạo rực. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, triệu triệu con tim, triệu triệu tấm lòng của các tầng lớp nhân dân đang hướng về Thủ đô Hà Nội với lòng mong mỏi, sự kỳ vọng và gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng. Chứng kiến những gì đã và đang diễn ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIII sẽ soi đường, dẫn lối, mở ra luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đưa đất nước ta đi tới những thành tựu mới trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời gian 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Ý kiến bạn đọc(1)

  1. Quang Huy

    Bài viết được, trình bày trang trọng, rực rỡ