Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao đổi về những giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng.

Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; sự vững mạnh của tổ chức cơ sở đảng là điều kiện để đảm bảo sự vững mạnh của toàn Đảng. Nhận rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của vấn đề này nên trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rất quan tâm triển khai các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Đảng trên toàn địa bàn tỉnh. Song song với việc này, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cũng được quan tâm, chú trọng thực hiện và bước đầu có được những kết quả rất tích cực. Tuy vậy, ở một số cơ sở vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong quá trình hoạt động của mình, như: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự nổi bật; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình, phê bình trong Đảng ở một vài nơi vẫn chưa được chú trọng; sự vận hành của nguyên tắc tập trung dân chủ cũng chưa thật tốt; thậm chí có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật bị xử lý…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác của tỉnh vượt qua nhiều đèo dốc đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ điểm chốt Nhọt Lợt (Mỹ Lý - Kỳ Sơn).
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác của tỉnh vượt qua nhiều đèo dốc đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ điểm chốt Nhọt Lợt (Mỹ Lý - Kỳ Sơn).

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với hệ thống chính trị trong thời gian tới, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trên đây, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung nhiều vào các giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức đảng, các cấp ủy viên và từng đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn; sự phát triển về mặt số lượng phải đi liền với việc khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Nhiệm vụ này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì và gắn với việc thực hiện các yêu cầu về việc nâng cao chất lượng hoạt động của từng tổ chức, từng cấp ủy, nhằm nâng cao vai trò và khẳng định vị trí của tổ chức cơ sở đảng đối với các thiết chế của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thứ hai, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, mà trọng tâm là tăng cường công tác bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, hội nhập hiện nay của Đảng. Hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách biện chứng, sáng tạo trong sự vận động và phát triển mạnh mẽ của thế giới bên ngoài nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng quê hương, đất nước phát triển mạnh mẽ… Bên cạnh đó, phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các yêu cầu về thực hiện sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo các cấp.

Thứ ba, tập trung xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên, bí thư cấp ủy các cấp; trong đó cần lưu ý các yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên của giai đoạn hiện nay là: có tư duy đổi mới, sáng tạo, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách… trên cơ sở nền tảng bản lĩnh chính trị vững vàng. Về phương pháp công tác, cán bộ, đảng viên phải luôn gần dân, hiểu dân và thực sự vì dân. Cấp ủy các cấp, các đơn vị phải quan tâm và làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng của người vào Đảng; thực hiện tốt Đề án phát triển đảng ở những nơi chưa có chi bộ, chưa có đảng viên hoặc có nguy cơ không còn chi bộ. Bên cạnh đó cũng phải thường xuyên rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách để đưa ra khỏi Đảng…

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ khối 7, phường Bến Thủy (TP. Vinh); Khung cảnh yên bình ở xóm đạo tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc); Ông Lỳ Pà Chò (ngoài cùng bên trái) - Bí thư bản Trung Tâm, xã Mường Lống trao đổi về xây dựng chi bộ mạnh cùng cán bộ Huyện ủy Kỳ Sơn; Lãnh đạo xã Bồng Khê (Con Cuông) và Chi ủy thôn 2/9 thăm mô hình trồng chè của người dân; Đảng viên ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tuyên truyền pháp luật cho thuyền viên trước khi ra khơi.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ khối 7, phường Bến Thủy (TP. Vinh); Khung cảnh yên bình ở xóm đạo tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc); Ông Lỳ Pà Chò (ngoài cùng bên trái) - Bí thư bản Trung Tâm, xã Mường Lống trao đổi về xây dựng chi bộ mạnh cùng cán bộ Huyện ủy Kỳ Sơn; Lãnh đạo xã Bồng Khê (Con Cuông) và Chi ủy thôn 2/9 thăm mô hình trồng chè của người dân; Đảng viên ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tuyên truyền pháp luật cho thuyền viên trước khi ra khơi.

Thứ tư, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các thiết chế của hệ thống chính trị cơ sở, nhằm tăng cường khả năng, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hệ thống chính trị; đồng thời ngõ hầu phát huy tốt vai trò của các thiết chế này. Phải nhận thức đây cũng là cách để họ tham gia công tác xây dựng Đảng tốt hơn. Bên cạnh việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, vốn dĩ tương ứng với hệ thống các cơ quan, đơn vị hiện này thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ quan tâm, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án 5155 về việc tăng cường xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, bao gồm doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Thứ năm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng thì có nhiều, tôi xin nhấn mạnh hơn vào mấy vấn đề sau:

1 – Cải tiến và nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và đề án của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn nội dung trọng tâm, cấp thiết để lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo điều kiện để nội dung của những chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, tặng quà đồng bào các huyện Tương Dương, Con Cuông.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, tặng quà đồng bào các huyện Tương Dương, Con Cuông.

2 – Bố trí cán bộ đúng, trúng để bảo đảm sự lãnh đạo và để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng một cách toàn diện và đồng thời coi đây là cách để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng thông qua hình ảnh của cán bộ, đảng viên.

3 – Quan tâm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng: phải luôn luôn nhập tâm rằng, đây là một phương thức lãnh đạo cực kỳ quan trọng của Đảng; là một nét hoạt động rất đặc trưng của từng tổ chức đảng, từng đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta tham gia hội nhập quốc tế sâu rộng. Công tác vận động quần chúng cần phải được gắn chặt, đi liền với thực hiện các yêu cầu về sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo ở các cấp, các đơn vị.

4 – Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý cán bộ, đảng viên khi có vi phạm nhằm làm cho từng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hơn”./.