Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển vững mạnh của quê hương

Một năm 2018 đã đi qua với nhiều biến động nhưng cũng nhiều thành tích đáng tự hào. Những ngày này, hòa chung với không khí nô nức đón chào năm mới của nhân dân cả nước, đồng bào, chiến sỹ trên khắp miền quê Nghệ An đã bắt tay vào thực hiện các phong trào thi đua của năm 2019. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về những vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội trong năm bản lề 2019.

P.V: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2018 có thể coi là năm tỉnh Nghệ An trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, thêm một lần nữa chúng ta lại thấy vai trò vô cùng quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhờ vậy Nghệ An vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Xin đồng chí chia sẻ thêm về những kết quả nổi bật trong năm qua?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Năm 2018 là năm kết thúc nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghệ An bước vào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội với nhiều thách thức. Đó là những khó khăn liên quan đến hoạt động siết chặt đầu tư công của Trung ương, thu ngân sách ở một số khu vực đạt thấp, nợ đọng thuế cao, hoạt động thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; các diễn biến bất lợi của thời tiết cũng tác động không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh… Trước thực tế đó, Thường trực Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, thông báo, kết luận định hướng, chỉ đạo, đôn đốc, bằng nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, minh bạch, các vị trí chủ chốt nghỉ hưu được thay thế kịp thời, không làm gián đoạn các công việc.

Nghệ An đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đã đề ra.
Nghệ An đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhờ vậy năm 2018 kinh tế – xã hội Nghệ An phát triển đúng hướng, tốc độ tăng trưởng khá; chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Công tác cải cách hành chính được thực hiện có chiều sâu; môi trường đầu tư được cải thiện; đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên; số lượng hộ nghèo tiếp tục giảm.

Nghệ An đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 ước đạt 8,77%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 6,7%). Thu ngân sách năm 2018 đạt trên 13.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 38 triệu đồng (năm 2017 là 34,14 triệu đồng). Năm 2018 tỉnh có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã nông thôn mới lên 211 xã, chiếm 48,96%.

P.V: Khép lại năm 2018, cũng là thời gian tỉnh Nghệ An đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vậy theo đồng chí, những thách thức nào mà tỉnh sẽ cần có giải pháp trọng tâm trong năm 2019?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Có thể nói rằng năm 2019 đặt ra nhiều thách thức cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta. Trong bối cảnh, đây là năm bản lề để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Do vậy, năm 2019 được dự báo là một năm nhiều khó khăn, thách thức. Về mục tiêu tăng trưởng cụ thể, HĐND tỉnh đã thông qua 27 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của năm 2019, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt từ 9 – 9,5%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2019 là 13.498 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt từ 42 – 43 triệu đồng; toàn tỉnh có thêm ít nhất 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 4%…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi công nhân Công ty CP may Minh Anh - Kim Liên.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi công nhân Công ty CP may Minh Anh - Kim Liên.

Đây là quãng thời gian đánh giá lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đề ra các chiến lược phát triển cho thời gian tiếp theo. Vì vậy, thực tế này đặt ra yêu cầu về các nhóm giải pháp đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành và mỗi vị trí công tác. Trước hết đó là ban hành các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

P.V: Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo đồng chí, Quy định nêu gương có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Phải khẳng định rằng, Quy định nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta quy định trong Cương lĩnh, Điều lệ và các văn kiện của Đảng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Muốn người dân tin và nghe theo thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay việc gương mẫu, đi đầu càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Quá trình tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã chỉ ra các nguy cơ làm tổn hại đến sự phát triển của Đảng và của đất nước, và gần đây Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cũng đề cập đến sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết người cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương sáng để tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn.
Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn.

Đảng viên phải là người tiền phong, gương mẫu, nội dung này có tính nguyên tắc, là yêu cầu tối cao của Đảng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh chúng ta thực hiện các nghị quyết của Đảng, tập trung các giải pháp ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực tiễn đòi hỏi Đảng phải có những yêu cầu rất cụ thể đối với các đảng viên về việc cần nâng cao hơn nữa phẩm chất gương mẫu. Đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Thông qua Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa XII) một lần nữa Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có quy định rất cụ thể về những vấn đề cần phải nêu gương. Đó là mỗi đảng viên cần nhận thức và hành động làm gương cho cán bộ, đảng viên khác và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó cũng có những quy định đảng viên không được làm với mục tiêu cao nhất là nhằm chỉnh đốn Đảng, làm cho mọi đảng viên trong sáng hơn, nêu gương tốt hơn. Và để thực sự nêu gương, người cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng nhân dân…

P.V: Năm 2019 được đánh giá là năm bản lề để hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước thời khắc năm mới, đồng chí có điều gì gửi gắm tới cán bộ, đảng viên và đồng bào, chiến sỹ tỉnh nhà?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Năm 2019 đặt ra nhiều khó khăn, thử thách đối với tỉnh ta. Trên đà thắng lợi của năm 2018, tôi tin tưởng và mong muốn toàn Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, đồng tâm, hợp lực vì sự phát triển vững mạnh của quê hương.

Trong bối cảnh tỉnh ta còn nhiều khó khăn, tôi mong muốn đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Xô viết, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải là tấm gương đi đầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại vị trí mình công tác. Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, tỉnh sẽ khuyến khích, động viên, tạo môi trường thuận lợi nhất để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đổi mới, tư duy sáng tạo, đột phá vì mục tiêu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh như tâm nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Nhân dịp chào đón năm mới 2019, tôi chúc đồng bào, chiến sỹ tỉnh nhà có một mùa Xuân ấp áp, tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mong đồng bào, đồng chí và chiến sỹ toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, cống hiến trí tuệ và nỗ lực trên từng vị trí công tác để tạo nên sức mạnh nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!