Đã giải quyết kiến nghị của người lao động ở Vườn Quốc gia Pù Mát

Sự việc “treo” chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ giai đoạn năm 2004 – 2016 được Báo Nghệ An điện tử thông tin ngày 22/7/2021, tại bài viết “Thực hiện Thông tư số 09/2005/TT-BNV ở Vườn Quốc gia Pù Mát: Cần được đảm bảo đúng, đủ”. Ngày 5/11/2021, Sở Tài chính có Công văn số 4369/STC-TCDN “Về việc kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV giai đoạn 2004-2016 ở Vườn Quốc gia Pù Mát” trình UBND tỉnh.

Tại đây Sở Tài chính báo cáo lên UBND tỉnh nội dung: Vườn Quốc gia Pù Mát có Công văn số 363/VQG-HCTH ngày 1/10/2021 đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kinh phí chi trả chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Vườn Quốc gia Pù Mát theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2016 với số tiền 3.391.453.400 đồng. Căn cứ đề xuất của Vườn Quốc gia Pù Mát, Sở Tài chính có ý kiến và đề xuất như sau:

Theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đủ điều kiện theo quy định được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt kể từ ngày 1/10/2004. Tuy nhiên, theo Công văn số 2084/SNV-CCVC ngày 30/9/2021 của Sở Nội vụ: “Giai đoạn từ năm 2004 đến 2016 kinh phí phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV chưa được thẩm định đưa vào quỹ lương của đơn vị do Vườn Quốc gia Pù Mát không có văn bản và hồ sơ trình Sở Nội vụ”. Vì vậy, Sở Tài chính không có cơ sở để bố trí kinh phí phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV vào dự toán các năm từ 2005 đến 2016 cho Vườn Quốc gia Pù Mát.

Ngày 28/5/2018, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 925/SNV-CCVC thống nhất danh sách và kinh phí phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV cho Vườn Quốc gia Pù Mát trong giai đoạn từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2017 với tổng số tiền là 3.548.780.300 đồng. Trong đó, Vườn Quốc gia Pù Mát đã thực hiện chi trả kinh phí phụ cấp đặc biệt từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 với số tiền 157.326.900 đồng từ nguồn kinh phí chi trả chế độ được cấp trong năm 2018 (Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Pù Mát tại Công văn số 363/VQG-HCTH ngày 1/10/2021). Số kinh phí phụ cấp đặc biệt còn lại trong giai đoạn từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2016 số tiền 3.391.453.400 đồng chưa được bố trí kinh phí để thực hiện chi trả.

Để đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động tại Vườn Quốc gia Pù Mát, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trích từ nguồn cải cách tiền lương năm 2021 cho Vườn Quốc gia Pù Mát để chi trả chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2016 số tiền 3.391.453.400 đồng (Ba tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng)”.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4369/STC-TCDN, căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BNV và các quy định khác liên quan, UBND tỉnh đã giải quyết kinh phí cho Vườn Quốc gia Pù Mát để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đặc biệt cho người lao động. Nội dung này được UBND tỉnh nêu rõ tại Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 10/11/2021, như sau: “Điều 1: Trích ngân sách tỉnh năm 2021, từ nguồn cải cách tiền lương, số tiền: 3.391.453.400 đồng (Ba tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng) cấp cho Vườn Quốc gia Pù Mát để chi trả chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ cho các đối tượng thụ hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2016. Điều 2: Giao Sở Tài chính làm thủ tục cấp phát và quản lý theo đúng chế độ tài chính hiện hành; đơn vị được cấp kinh phí sử dụng đúng mục đích, thanh quyết toán đúng quy định…”.

Từ Trạm quản lý bảo vệ  rừng Châu Khê  – “trái tim” của Vườn Quốc gia Pù Mát, Trạm trưởng Nguyễn Xuân Chung cho biết, ở đây sẽ có 4 cán bộ được nhận khoản chế độ phụ cấp đặc biệt từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2016. “Đây là nội dung mà anh em đã kiến nghị, đã chờ đợi từ rất lâu, nên khi nhận được thông tin thì ai cũng rất mừng…” – Nguyễn Xuân Chung nói.

Cũng trong tâm trạng phấn khởi, Tổ trưởng Công đoàn Trạm quản lý bảo vệ rừng Phà Lài, anh Hoàng Hữu Sơn cho biết Trạm có 5 cán bộ, viên chức, lao động được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV. Người ít nhất, khoảng 30 tháng, còn người cao nhất là khoảng 80 tháng. “Ai cũng vui trước thông tin UBND tỉnh quyết định giải quyết chế độ phụ cấp đặc biệt mà người lao động Vườn Quốc gia Pù Mát bị “treo” trong nhiều năm qua. Quyết định của UBND tỉnh thể hiện sự quan tâm tới người lao động bảo vệ rừng, giải tỏa được tâm lý băn khoăn đang đeo bám lâu nay, giúp chúng tôi yên tâm công tác…”.

Với anh Đặng Đình Xuân – Chủ tịch Công đoàn Vườn Quốc gia Pù Mát, đã viết trên facebook cá nhân: “Niềm tin và niềm vui. Không có từ nào diễn tả hết sự vui mừng của công chức, viên chức Vườn Quốc gia Pù Mát. Sau bao năm thấp thỏm chờ mong, có lúc có người từ hy vọng chuyển thành thất vọng, trong đó có những người đã chuyển việc khác gần 10 năm (gần hai nhiệm kỳ). Và hôm nay niềm vui đến, niềm tin trở lại trong mỗi người lao động nghề rừng Pù Mát. Xin chúc mừng tất cả 67 anh em công chức và viên chức Pù Mát…”.

Với Báo Nghệ An, biết sự việc ở Vườn Quốc gia Pù Mát thông qua đơn thư kiến nghị của người lao động. Qua xác minh tìm hiểu thì kiến nghị của người lao động nơi đây là chính đáng. Chế độ phụ cấp đặc biệt mà họ kiến nghị, là hợp pháp được Nhà nước quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan từ hàng chục năm trước để lại, dẫn đến họ chưa nhận, cũng chưa được  xem xét giải quyết thấu đáo. Từ thực tế này, và trước những khó khăn mà người lao động bảo vệ rừng đang nếm trải hàng ngày trong lõi rừng biên giới, Báo Nghệ An đã đăng tải những bài viết “Thực hiện Thông tư số 09/2005/TT-BNV ở Vườn Quốc gia Pù Mát: Cần được đảm bảo đúng, đủ”; “Chuyện đời lâm nghiệp”, để các cơ quan có thẩm quyền có thêm thông tin, xem xét giải quyết.

Ngày 10/11/2021, Báo Nghệ An tiếp nhận được thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký Quyết định số 4240/QĐ-UBND giải quyết kinh phí để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đặc biệt theo Thông tư số 09/2005/TT-BNV từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2016 cho người lao động Vườn Quốc gia Pù Mát. Đây thực sự là một tin rất vui. Vì như thế, Báo Nghệ An đã góp tiếng nói để quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động ở vùng sâu khó khăn Pù Mát bị “gác” trong nhiều năm được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm…